top of page

VOORWAARDEN

1. Inleiding
 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website.

1.2 Door onze website te gebruiken, accepteert u deze voorwaarden volledig; dienovereenkomstig, als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden of een deel van deze algemene voorwaarden, mag u onze website niet gebruiken.

1.3 Als u een aankoop doet op onze website, vragen wij u uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze voorwaarden.

1.4 U moet minimaal 18 jaar oud zijn om onze website te gebruiken; door onze website te gebruiken of akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, garandeert en verklaart u ons dat u ten minste 18 jaar oud bent.

1.5 Onze website maakt gebruik van cookies; door onze website te gebruiken of akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacy- en cookiebeleid.

2. Auteursrechtverklaring

2.1 Copyright (c) 2018 GeoSmartPro Ltd.

2.2 Behoudens de uitdrukkelijke bepalingen van deze voorwaarden:

(a) wij, samen met onze licentiegevers, bezitten en controleren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website; en

(b) alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op onze website en het materiaal op onze website zijn voorbehouden.

3. Licentie om website te gebruiken

3.1 U kunt:

(a) pagina's van onze website bekijken in een webbrowser;

(b) pagina's van onze website downloaden voor caching in een webbrowser;

(c) pagina's van onze website afdrukken;

(d) audio- en videobestanden van onze website streamen; en

(e) onze websitediensten gebruiken door middel van een webbrowser,

behoudens de overige bepalingen van deze voorwaarden.

3.2 Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door Paragraaf 3.1 of de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, mag u geen materiaal van onze website downloaden of dergelijk materiaal op uw computer opslaan.

3.3 U mag onze website alleen gebruiken voor uw eigen persoonlijke en zakelijke doeleinden en u mag onze website niet voor andere doeleinden gebruiken.

3.4 Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze algemene voorwaarden, mag u geen materiaal op onze website bewerken of anderszins wijzigen.

3.5 Tenzij u de relevante rechten op het materiaal bezit of beheert, mag u niet:

(a) materiaal van onze website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website);

(b) materiaal van onze website verkopen, verhuren of in sublicentie geven;

(c) materiaal van onze website in het openbaar tonen;

(d) materiaal van onze website gebruiken voor commerciële doeleinden; of

(e) materiaal van onze website opnieuw verspreiden.

3.6 Niettegenstaande Sectie 3.5, mag u onze nieuwsbrief in gedrukte en elektronische vorm herdistribueren naar elke persoon.

3.7 We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot delen van onze website, of zelfs onze hele website, te beperken; u mag geen toegangsbeperkingsmaatregelen op onze website omzeilen of omzeilen, of proberen te omzeilen of omzeilen.

4. Aanvaardbaar gebruik

4.1 U mag niet:

(a) onze website op enigerlei wijze gebruiken of enige actie ondernemen die schade aan de website veroorzaakt of kan veroorzaken of de prestaties, beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website aantast;

(b) onze website gebruiken op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit;

(c) onze website gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of distribueren van materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware, computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, keystroke-loggers, rootkits of andere kwaadaardige computersoftware;

(d) het uitvoeren van systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten (inclusief maar niet beperkt tot scraping, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) op of in verband met onze website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;

(e) toegang krijgen tot of anderszins interactie hebben met onze website met behulp van een robot, spider of andere geautomatiseerde middelen, behalve voor het indexeren van zoekmachines;

(f) de richtlijnen schenden die zijn uiteengezet in het robots.txt-bestand voor onze website; of

(g) gegevens die via onze website zijn verzameld gebruiken voor direct marketingactiviteiten (inclusief maar niet beperkt tot e-mailmarketing, sms-marketing, telemarketing en direct mailing).

4.2 U mag de via onze website verzamelde gegevens niet gebruiken om contact op te nemen met personen, bedrijven of andere personen of entiteiten.

4.3 U moet ervoor zorgen dat alle informatie die u ons verstrekt via onze website, of met betrekking tot onze website, waar, nauwkeurig, actueel, volledig en niet-misleidend is.

5. Producten

5.1 De reclame voor producten op onze website vormt een "uitnodiging tot behandeling" in plaats van een contractueel aanbod.

5.2 We kunnen de producten die op onze website beschikbaar zijn periodiek wijzigen en we verbinden ons er niet toe om door te gaan met het leveren van een bepaald product of type product.

5.3 Op onze website vermelde prijzen kunnen onjuist zijn vermeld.

5.4 De verkoop en aankoop van producten via onze website is onderworpen aan de verkoopvoorwaarden en we zullen u elke keer dat u een aankoop doet op onze website vragen om akkoord te gaan met de voorwaarden van dat document.

5.5 Alle productrecensies die u indient voor publicatie op onze website zijn onderworpen aan de voorwaarden van Sectie 9 en Sectie 10.

9. Uw inhoud: licentie
 

9.1 In deze algemene voorwaarden betekent "uw inhoud" alle werken en materialen (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal, audiovisueel materiaal, scripts, software en bestanden) die u aan ons of onze website voor opslag of publicatie op, verwerking door of verzending via onze website.

9.2 U verleent ons toestemming om uw inhoud te reproduceren, op te slaan en te publiceren op en met betrekking tot deze website en een eventuele opvolgende website.

9.3 U verleent ons het recht om de rechten die zijn gelicentieerd onder Sectie 9.2 in sublicentie te geven.

9.4 U verleent ons het recht om een vordering in te stellen wegens inbreuk op de rechten die zijn verleend onder Sectie 9.2.

9.5 U doet hierbij afstand van al uw morele rechten op uw inhoud voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving; en u garandeert en verklaart dat van alle andere morele rechten op uw inhoud afstand is gedaan voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

9.6 U mag uw inhoud bewerken voor zover toegestaan met behulp van de bewerkingsfunctionaliteit die beschikbaar is op onze website.

9.7 Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten onder deze algemene voorwaarden, kunnen wij, als u enige bepaling van deze voorwaarden op enigerlei wijze schendt, of als wij redelijkerwijs vermoeden dat u deze voorwaarden op enigerlei wijze hebt geschonden, verwijderen, de publicatie ongedaan maken of bewerk een of meer van uw inhoud.

10. Uw inhoud: regels

10.1 U garandeert en verklaart dat uw inhoud zal voldoen aan deze algemene voorwaarden.

10.2 Uw inhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van een persoon en mag geen aanleiding kunnen geven tot juridische stappen tegen een persoon (in elk geval in elk rechtsgebied en onder elke toepasselijke wetgeving).

10.3 Uw inhoud, en het gebruik van uw inhoud door ons in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, mag niet:

(a) lasterlijk of kwaadwillig vals zijn;

(b) obsceen of onfatsoenlijk zijn;

(c) inbreuk maken op enig auteursrecht, moreel recht, databankrecht, handelsmerkrecht, modelrecht, passeerrecht of ander intellectueel eigendomsrecht;

(d) inbreuk maken op enig recht op vertrouwen, recht op privacy of recht op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming;

(e) nalatig advies vormen of een nalatige verklaring bevatten;

(f) een aansporing tot het plegen van een misdrijf, instructies voor het plegen van een misdrijf of de bevordering van criminele activiteiten vormen;

(g) in minachting zijn van een rechtbank, of in strijd zijn met een gerechtelijk bevel;

(h) in strijd zijn met de wetgeving inzake raciale of religieuze haat of discriminatie;

(i) godslasterlijk zijn;

(j) in strijd zijn met de wetgeving inzake officiële geheimen;

(k) in strijd zijn met een contractuele verplichting jegens een persoon;

(l) geweld op een expliciete, grafische of gratuite manier af te beelden;

(m) pornografisch, onzedelijk, suggestief of seksueel expliciet zijn;

(n) onwaar, onwaar, onnauwkeurig of misleidend zijn;

(o) bestaan uit of bevatten instructies, advies of andere informatie waarop kan worden gereageerd en die, indien opgevolgd, ziekte, letsel of overlijden, of enig ander verlies of schade kan veroorzaken;

(p) spam vormen;

(q) beledigend, bedrieglijk, frauduleus, bedreigend, beledigend, intimiderend, asociaal, bedreigend, hatelijk, discriminerend of opruiend zijn; of

(r) ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken bij een persoon.

11. Misbruik melden

11.1 Als u kennis krijgt van enig onwettig materiaal of activiteit op onze website, of enig materiaal of activiteit die in strijd is met deze algemene voorwaarden, laat het ons dan weten.

11.2 U kunt ons per e-mail op de hoogte stellen van dergelijk materiaal of dergelijke.

12. Beperkte garanties

12.1 Wij garanderen of vertegenwoordigen niet:

(a) de volledigheid of juistheid van de informatie die op onze website wordt gepubliceerd;

(b) dat het materiaal op de website up-to-date is; of

(c) dat de website of een dienst op de website beschikbaar blijft.

12.2 We behouden ons het recht voor om een of al onze websitediensten stop te zetten of te wijzigen, en om te stoppen met het publiceren van onze website, op elk moment naar eigen goeddunken zonder kennisgeving of uitleg; en behalve voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze algemene voorwaarden, hebt u geen recht op enige vergoeding of andere betaling bij het stopzetten of wijzigen van enige websiteservice, of als we stoppen met het publiceren van de website.

12.3 Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en behoudens Sectie 13.1, sluiten wij alle verklaringen en garanties uit met betrekking tot het onderwerp van deze algemene voorwaarden, onze website en het gebruik van onze website.

13. Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

13.1 Niets in deze algemene voorwaarden zal:

(a) enige aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid te beperken of uit te sluiten;

(b) enige aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten;

(c) aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of

(d) alle verplichtingen uitsluiten die niet mogen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

13.2 De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in dit artikel 13 en elders in deze algemene voorwaarden:

(a) zijn onderworpen aan sectie 13.1; en

(b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of die betrekking hebben op het onderwerp van deze algemene voorwaarden, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor schending van een wettelijke plicht, behalve voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze voorwaarden.

13.3 Voor zover onze website en de informatie en diensten op onze website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

13.4 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verliezen die voortkomen uit een gebeurtenis of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.

13.5 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot zakelijke verliezen, inclusief (maar niet beperkt tot) verlies van of schade aan winst, inkomen, inkomsten, gebruik, productie, verwachte besparingen, zaken, contracten, commerciële kansen of goodwill.

13.6 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verlies of beschadiging van gegevens, database of software.

13.7 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot speciale, indirecte of gevolgschade of -schade.

13.8 U aanvaardt dat wij er belang bij hebben de persoonlijke aansprakelijkheid van onze functionarissen en werknemers te beperken en, gelet op dat belang, erkent u dat wij een entiteit met beperkte aansprakelijkheid zijn; u stemt ermee in dat u geen persoonlijke claim zult indienen tegen onze functionarissen of werknemers met betrekking tot eventuele verliezen die u lijdt in verband met de website of deze algemene voorwaarden (dit zal natuurlijk niet de aansprakelijkheid van de entiteit met beperkte aansprakelijkheid beperken of uitsluiten zelf voor het handelen en nalaten van onze functionarissen en medewerkers).

14. Schendingen van deze voorwaarden

14.1 Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten onder deze algemene voorwaarden, kunnen we, als u deze voorwaarden op enigerlei wijze schendt, of als we redelijkerwijs vermoeden dat u deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze hebt geschonden:

(a) u een of meer formele waarschuwingen sturen;

(b) uw toegang tot onze website tijdelijk opschorten;

(c) u permanent de toegang tot onze website ontzeggen;

(d) computers die uw IP-adres gebruiken de toegang tot onze website blokkeren;

(e) contact opnemen met een of al uw internetproviders en vragen dat ze uw toegang tot onze website blokkeren;

(f) juridische stappen tegen u ondernemen, al dan niet wegens contractbreuk; en/of

(g) uw account op onze website opschorten of verwijderen.

14.2 Wanneer we uw toegang tot onze website of een deel van onze website opschorten, verbieden of blokkeren, mag u geen actie ondernemen om een dergelijke opschorting of verbod of blokkering te omzeilen (inclusief maar niet beperkt tot het aanmaken en/of gebruiken van een ander account).

15. Websites van derden

15.1 Onze website bevat hyperlinks naar andere websites die eigendom zijn van en worden beheerd door derden; dergelijke hyperlinks zijn geen aanbevelingen.

15.2 We hebben geen controle over websites van derden en hun inhoud, en behoudens Sectie 13.1 aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor hen of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

16. Handelsmerken

16.1 Al onze logo's en onze andere geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken zijn handelsmerken die ons toebehoren; wij geven geen toestemming voor het gebruik van deze handelsmerken en dergelijk gebruik kan een inbreuk op onze rechten vormen.

16.2 De geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken of servicemerken van derden op onze website zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren en, tenzij anders vermeld in deze algemene voorwaarden, onderschrijven we deze rechten niet en zijn we niet gelieerd aan een van de houders van dergelijke rechten en als zodanig kunnen we geen licentie verlenen om dergelijke rechten uit te oefenen.

17. Variatie

17.1 We kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien.

17.2 De herziene algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de datum van publicatie van de herziene voorwaarden op de website, en u doet hierbij afstand van elk recht dat u anderszins zou kunnen hebben om op de hoogte te worden gesteld van, of in te stemmen met, herzieningen van deze algemene voorwaarden.17.3 Als u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor deze algemene voorwaarden, zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor elke herziening van deze voorwaarden; en als u niet uitdrukkelijk akkoord gaat met de herziene algemene voorwaarden binnen de door ons gespecificeerde termijn, zullen we uw account op de website uitschakelen of verwijderen en moet u stoppen met het gebruik van de website.

18. Opdracht

18.1 U stemt er hierbij mee in dat wij onze rechten en/of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden mogen toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen.

18.2 U mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen van uw rechten en/of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden toewijzen, overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen.

19. Scheidbaarheid

19.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit onwettig en/of onafdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht.

19.2 Als een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling van deze algemene voorwaarden wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, wordt dat deel geacht te zijn verwijderd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

20. Rechten van derden

20.1 Een contract onder deze algemene voorwaarden is in ons voordeel en in uw voordeel, en is niet bedoeld om te profiteren van of afdwingbaar te zijn door een derde partij.

20.2 De uitoefening van de rechten van de partijen onder een contract onder deze voorwaarden is niet onderworpen aan de toestemming van een derde partij.

21. Gehele overeenkomst

21.1 Behoudens Sectie 13.1, vormen deze algemene voorwaarden, samen met ons privacy- en cookiebeleid, de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website.

22. Wet en jurisdictie

22.1 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht.

22.2 Alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland.

23. Wettelijke en regelgevende openbaarmakingen

23.1 Wij zijn geregistreerd in Companies House; u kunt de online versie van het register vinden op https://beta.companieshouse.gov.uk/company/11378703, en ons registratienummer is 11378703.

24. Onze gegevens

24.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door GeoSmartPro Ltd.

24.2 We zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder registratienummer 11378703, en ons hoofdkantoor is gevestigd te GeoSmartPro Ltd, 1.70 Watford Croxley, 1st  Verdieping, Gebouw 2, Croxley Business Park, Watford, Hertfordshire, WD18 8YA.

24.3 Onze hoofdvestiging is GeoSmartPro Ltd, 1.70 Watford Croxley, 1st  Verdieping, Gebouw 2, Croxley Business Park, Watford, Hertfordshire, WD18 8YA.

24.4 U kunt contact met ons opnemen:

(a) per post, met gebruikmaking van het hierboven vermelde postadres;

(b) het gebruik van het contactformulier op onze website;

(c) telefonisch, indien  er is op dat moment een contactnummer op onze website gepubliceerd; of

(d) per e-mail, met behulp van het e-mailadres dat op onze website is gepubliceerd, als dat er op dat moment is.

bottom of page